Redovisning av programsamråd för Tyngdpunkt Farsta

Publicerad
11 december 2015 09:00
Senast ändrad
11 december 2015 10:40
Ämne
Farsta, Tyngdpunkt
Områden
Farsta

/PageFiles/1114893/DSC00171.JPG

Programmet för Tyngdpunkt Farsta har varit på samråd 20 maj – 7 september 2015. Programmet visar hur Farsta kan utvecklas till en tyngdpunkt - en komplett, modern och promenadvänlig stadsdel. Stadsbyggnadskontoret har sammanställt de inkomna synpunkterna från berörda remissinstanser och boende. 

• Flertal berörda remissinstanser är positiva till programmet men har synpunkter på  påverkan på natur- och kulturmiljö.

• De flesta boende och bostadsrättsföreningar som framfört synpunkter utrycker oro över en ökad trafik och exploatering i närheten av sin bostad.

• Farstas gröna kvalitéer och rekreationsområden vid sjöarna värnas.

• Några remissinstanser och boende önskar att idrott, kultur och arbetsplatser skulle ges ett större utrymme och tydligare uttalade ambitioner i Farsta.

• Generellt ställer sig många positiva till den bebyggelse som föreslås i Farsta centrum.

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet görs följande kompletterande utredningar: Dagvattenutredning samt komplettering av förutsättningar och konsekvenser för natur- och kulturmiljö så att de omfattar hela det aktuella programområdet.

Utifrån en sammanvägning av de synpunkter som har kommit in och med stöd av dessa utredningar föreslås ett antal förändringar av programmet. Efter genomförda bearbetningar återkommer stadsbyggnadskontoret med ett program för antagande av stadsbyggnadsnämnden våren 2016.

Senast uppdaterad 11 december 2015