Parallella arkitektuppdrag för Farsta centrum

Publicerad
4 juli 2014 13:38
Ämne
Farsta, Tyngdpunkt

Atrium Ljungberg bjuder i samarbete Stockholms stad och Sveriges Arkitekter in till parallella uppdrag för utveckling av Farsta centrum, som underlag för planprogram tyngdpunkt Farsta. Projektet genomförs parallellt med planprogrammet för Tyngdpunkt Farsta, som planeras gå på samråd i november 2014. Tre arkitektkontor eller team kommer att väljas ut.

/PageFiles/1017831/parallella uppdrag_webb.jpg

Avgränsat område för parallella uppdrag. Kopplingar till omkringliggande målpunkter och bebyggelsestruktur har också stor betydelse för projektet.

Farsta centrum är en viktig pusselbit i Tyngdpunkt Farsta, som behöver studeras mer detaljerat redan i planprogrammet. Därför genomför Atrium Ljungberg AB, i samarbete med Stockholms stad, ett parallellt uppdrag i syfte att finna en konkret utvecklingsinriktning för Farsta Centrum. Förslagen kommer att utvärderas parallellt med samrådet för planprogrammet. Det förslag som bedömningsgruppen bedömer ger den bästa helhetslösningen bearbetas sedan in i den slutgiltiga versionen för planprogrammet.

Syfte och mål

Uppdraget syftar till att ta fram en stadsstruktur för Farsta centrum som innebär en omvandling från ett förortscentrum med bilinriktning till en stadskärna i en promenadstad. Målen för uppdraget bygger på de mål som formulerats i bland annat i den av stadsbyggnadsnämnden antagna stadsbyggnadsstrategin och mer specifika mål för centrums utveckling.

En levande och trygg stadskärna

 • Tät och blandad bebyggelse med förutsättningar för liv och aktiviteter under merparten av dygnets timmar
 • Fokus på trygghet, aktivitet och upplevelser i det offentliga rummet
 • Integrerad trafikmiljö med tydligt förbättrade förutsättningar för fotgängare och cyklister
 • En väl gestaltad parkstruktur ska prägla centrum med Farstastråket som en självklar del
 • Ett medvetet förhållningssätt till Farstas olika gestaltningsideal
 • Tydliga kopplingar till omkringliggande bebyggelsestruktur och övriga målpunkter i Farsta, med lätt orienterbara stråk genom centrum

En attraktiv boendemiljö

 • En mångfald av bostadstyper i en urban miljö för människor av alla slag

Ett dynamiskt näringsliv

 • Förtydligad näringslivsprofil för Farsta

En spännande och konkurrenskraftig handelsplats

 • Fortsätt utveckling av Farsta centrum till en attraktiv, modern och mångfunktionell mötesplats
 • Förbättrade förutsättningar för nyetableringar
 • Utveckling av verksamheter som ökar rörelser i centrum både dag- och kvällstid
 • Fungerande förutsättningar för biltrafik

Nyttig parkering

 • Innovativa lösningar med samordningsvinster för både näringsliv och boende
 • Möjlighet till alternativt utnyttjande på sikt

Förnyat resecentrum

 • Kollektivtrafikläget med tunnelbanestation och bussterminal tas till vara och integreras bättre i centrum samt med omgivningarna

Struktur med flexibel utbyggnadsordning över tid

 • Fokus på ekonomisk genomförbarhet och avvägning bland annat mellan byggda arealer och parkering samt möjlig etappindelning

Vad händer nu?

Förslagen kommer att utvärderas utifrån hur målen uppnåtts och hur programpunkterna disponerats. Bedömningen görs av en sammansatt bedömningsgrupp med företrädare från Atrium Ljungberg och Stockholm Stad. Samtliga förslag kommer att ställas ut i samband med samråd för planprogrammet för Tyngdpunkt Farsta. Synpunkter från samrådet hanteras i bedömningsgruppen.

En särskild process för hanteringen av allmänhetens deltagande i utvärderingen av både program och parallella uppdrag kan komma att utarbetas för att skapa en bra dialog även om centrumförslaget och skapa ett underlag för bedömningsgruppens rekommendationer.

Senast uppdaterad 15 juni 2015