Arbetet fortsätter med Tyngdpunkt Farsta

Publicerad
26 november 2013 14:31
Ämne
Farsta, Tyngdpunkt

Ansvariga personer på exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret berättar i november 2013 om utmaningarna och det fortsatta arbetet med Tyngdpunkt Farsta.

– Att utveckla centrala Farsta till en tyngdpunkt är en omfattande satsning. Vi talar om att bygga omkring 6 000-8 000 nya lägenheter här fram till 2030, säger Nils Tunving. Som projektledare på exploateringskontoret och därmed formell markägare, har han det övergripande ansvaret att förverkliga planerna. 

– Men ett tyngdpunktsarbete handlar om mer än så, fortsätter Nils Tunving. I Farsta ska vi också skapa förutsättningar för många nya arbetsplatser, stärka Farsta centrum som handelsplats och även på andra sätt utöka servicen i centrala Farsta.

Förtätning på Farstas villkor

– Vi vill också att Farsta ska leva längre in på kvällarna. Då behövs attraktiva restauranger, kaféer och bättre förutsättningar för kulturlivet, menar Mohamed El Abed, samordningsansvarig på stadsbyggnadskontoret.

– Allt det här är viktiga ingredienser för att skapa en levande stadsmiljö i Farsta.  Dessutom behövs en rejäl förtätning, men det är naturligtvis en förtätning som ska ske på Farstas villkor, säger Lena Nordenlöw, stadsbyggnadskontoret, som fram till hösten 2013 ansvarat för programarbetet.

– Det betyder till exempel att det inte är aktuellt att bygga efter en traditionell rutnätstruktur som i innerstaden. En sådan struktur kräver en plan yta och Farsta är och ska förbli kuperat, förklarar Lena.

Redan nu pågår vissa arbeten i och kring Farstas centrala delar. Det är projekt som formellt sett inte ingår i tyngdpunktsarbetet. Bland annat har ICA under hösten 2013 påbörjat uppförandet av en matvarubutik, som ska bli klar under 2014. Sådana projekt, tillsammans med det egentliga tyngdpunktsarbetet, betyder att de flesta av de centrala delarna av Farsta kommer att påverkas under arbetets gång. Det kommer bli en fortlöpande utveckling av hela Farsta.

Det här händer nu och framöver

Under 2013 är arbetet inriktat på att stadsbyggnadskontoret tar fram programmet. Resultatet planeras att presenteras för allmänheten tidigast hösten 2014. Då går planerna ut på ett så kallat programsamråd.

– Då blir det möjligt för Farstaborna och andra intresserade att se vad som planeras och också tycka till om det, säger Lena Nordenlöw.

De inkomna synpunkterna sammanställs så att politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska få veta vad folk tycker och tänker. Enligt tidplanen kommer byggarbetet att kunna inledas tidigast 2016.

Ny anpassad organisation

Arbetet med Tyngdpunkt Farsta består av många olika uppgifter som varierar över tid. En utmaning är därför att få till en organisation som gör det möjligt att effektivt driva satsningen genom de olika skedena. Lösningen har blivit att sjösätta en, i dessa sammanhang, helt ny organisation.

Den traditionella organisationen för program- och detaljplanearbetet har kompletterats med en ny enhet; samverkansorganisationen. Ansvarig för samverkansenheten är Mohamed El Abed på stadsbyggnadskontoret.

– Min uppgift här är att ta ett helhetsperspektiv. För utvecklingen av Farsta har vi identifierat fem fokusområden: näringsliv, stadsliv, boende, handel samt idrott och hälsa. För vart och ett av dessa finns ett sk strategiråd där idéer väcks och diskuteras och där de nya ramarna och målen sätts som behövs för att Farsta ska bli en attraktiv tyngdpunkt och motsvara kraven från stockholmarna.

För fokusområdet näringsliv handlar det bland annat om de 60 000 nya arbetsplatser, som Söderort ska växa med.  Hur ska de fördelas och hur många av dessa kan skapas i Farsta?

– Det är inte lika lätt att skapa arbetsplatser i söderort som i norrort där tidigare politiska beslut bäddat för en utveckling av näringslivet. Därför behövs verktyg som gör det lättare och mer naturligt, att ta steget och bli näringsidkare, förklarar Mohamed El Abed.

 

Tillägg efter publicering: Lena Nordenlöw ersattes i projektet under december 2013 av Nils Sylwan som projektledare för stadsbyggnadskontoret.

Senast uppdaterad 15 juni 2015