Sturegallerian går in i ny fas

Publicerad
23 september 2016 14:13
Ämne
City
Områden
Norrmalm

/PageFiles/1276654/sperlingsbacke_webb.jpg

Stadsbyggnadsnämnden beslutade igår den 22 september att godkänna programsamrådet och uppdra till stadsbyggnadskontoret att genomföra ett plansamrådsförslag.

I programsamrådet som genomfördes hösten 2015 prövades flera knäckfrågor på ett tidigt stadium i en bred dialog. Huvudfrågorna var rivningarnas omfattning, att pröva högre hushöjder i stenstaden, flytt av tunnelbaneuppgång samt markanvändning. Det gjordes för att ge underlag för avvägningar mellan olika intressen.

- En ny plan ska erbjuda värden som saknas på platsen i dag, och om man river något måste vi få något mer tillbaka. Det är en balansakt mellan bevarande och förnyelse, säger Susanna Stenfelt, ansvarig planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Under programsamrådet har flertalet ställt sig positiva till en utveckling av kvarteret och för ett mer funktionsblandat innehåll. Kritik har dock framförts mot programförslagets omfattande rivningar och krav har ställts på större hänsyn och en högre grad av bevarande av de befintliga byggnaderna inom programområdet. De föreslagna byggnadshöjderna ansågs ge alltför stora negativa effekter på stadsbilden, de kulturhistoriska värdena och riskera att påtagligt skada riksintresset Stockolms innerstad med Djurgården.

Stadsbyggnadskontoret föreslog att förslaget ska bearbetas inför plansamrådet. Mängden rivningar föreslås minska i relation till programsamrådets förslag, bland annat kommer Freys Hyrverk att bevaras. Byggnadshöjderna mot gata ska anpassas till stenstadens skala och högre höjder prövas i huvudsak i kvarterets inre, i syfte att säkerställa stadsbilden och riksintresset. Det bearbetade förslaget innebär även att fler bostäder ska inrymmas i kvarteret.

 

Senast uppdaterad 23 september 2016