Samrådsredogörelse för programmet Bagarmossen och Skarpnäck godkänd

Publicerad
3 maj 2016 12:30
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Den 28 april godkände stadsbyggnadsnämnden redovisningen av samrådsredogörelsen med förslag till bearbetningar och kompletteringar av programmet för Bagarmossen och Skarpnäck.

Bagarmossen och Skarpnäck flygbild

Flygbild över Bagarmossen och Skarpnäck, Stockholm stad.

Nämnden anförde därutöver bland annat att.

  • nämnden är mycket positiv till förslaget huvudinriktning
  • en annan placering av de tre punkthusen längst i söder vid Bergholmsbacken bör övervägas
  • nämnden är särskilt positiv till att  programmet innebär ytterligare funktioner inom sportfältet
  • bostäderna kring sportfältet bör i det fortsatta arbetet på ett medvetet sätt förhålla sig till befintliga kvartershus i utformning, placering och höjd – ett alternativ kan vara en tätare struktur som möjliggör för fler ytor till sportfältet
  • det är viktigt att åtgärder vidtas för att stärka de ekologiska värdena i Skärgårdsskogen – en ekodukt kan prövas för att stärka de gröna kopplingarna
  • nämnden ser gärna att möjligheten till ökad exploatering i Skarpa by ses över
  • en del av de äldre byggnaderna är viktiga att spara för fortsatt användning som arbetsplatser

Under samrådet har ca 330 yttranden inkommit. De flesta remissinstanser tillstyrker programförslaget i stort och anser att utgör en bra grund för fortsatt detaljplanering. Synpunkter framförs framför allt kring påverkan på trafik samt natur- och kulturmiljö och riskfrågor.

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet kommer kompletterande utredningar och studier att göras. En dagvattenutredning ska tas fram under fortsatt programarbete. Trafikfrågorna kommer också att fördjupas och tidigare trafikutredning uppdateras. Riskbilden för farligt gods på Tyresövägen ska förtydligas. De föreslagna bebyggelseområdena kommer att bearbetas i vissa delar med hänsyn till synpunkter både från remissinstanser och boende.

Programmet var på samråd 29 oktober – 13 december 2015. Programmet ska ge förutsättningar för Bagarmossen och Skarpnäck att utvecklas långsiktigt hållbart och attraktivt. Ca 2500-3500 nya bostäder och fler invånare innebär bättre underlag för service och kollektivtrafik samt ökad trygghet med fler attraktiva stads- och parkrum.

Senast uppdaterad 3 maj 2016