Projektarbete fram till samråd

Publicerad
25 juni 2015 15:10
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Arbetet pågår för fullt i projektgruppen med att färdigställa underlag och ta fram samrådshandlingarna för det omarbetade programmet Bagarmossen-Skarpnäck. Samråd planeras till sista kvartalet 2015.

Under våren 2015 genomfördes en så kallad Designdialog med inbjudna medborgare och medlemmar i olika aktiva föreningar och organisationer i området. Resultaten från Designdialogen är ett av underlagen för det arbete som nu pågår med att ta fram ett samrådsförslag utifrån stadsbyggnadsnämndens inriktningsbeslut om 2500 bostäder för det utökade programområdet. Övrigt underlag till samrådshandlingarna är ett flertal utredningar om bland annat trafik, buller, risker, kulturhistoriska värden och naturvärden, tidigare samrådsmaterial med mera.

Arbetet fokuserar på att på olika sätt stärka och utveckla de gröna sambanden och stråken. Både inom programområdet för att bättre länka samman Bagarmossen och Skarpnäck, och utåt mot bland annat Flaten/Sköndal, Nackareservatet och Kärrtorp, samtidigt som nya bebyggelseområden och förtätningar ska tillkomma. Ett annat fokus är att utveckla sportfunktionerna i området med fler idrottshallar och föreslå platser för förskolor och skolor. Ett tredje fokus är att utveckla Skarpa by, Byälvsvägens gatumiljö, Bagarmossens och Skarpnäcks centrum och övriga offentliga rum, dvs allmänna ytor som gator, torg, parker, gång/cykelvägar etc.

Stadsplanerare Madeleine Lundbäck hoppas på att få in många synpunkter under samrådet som planeras att starta under sista kvartalet 2015. – Det känns extra bra att kunna använda resultaten från designdialogen så konkret direkt in i samrådshandlingarna.

Efter samrådet kommer arbetet påbörjas med att planera området mer konkret, i så kallade detaljplaner. Den första detaljplanen beräknas att påbörjas under våren 2016. Planprocessen tar därefter normalt ca 1½-2 år.

Senast uppdaterad 25 juni 2015