Programmet Bagarmossen och Skarpnäck på samråd

Publicerad
29 oktober 2015 08:00
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Idag startar samrådet för programmet Bagarmossen och Skarpnäck. Samrådet pågår till 13 december. Öppet hus kommer hållas 13-16 november.

programförslag bagarmossen skarpnäck

Staden har tagit fram ett förslag till hur stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck kan utvecklas med 2500-3500 nya bostäder framöver. Utöver bostäder föreslås nya förskolor och utveckling av skolor, nya idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur - framförallt i sambandet mellan stadsdelarna.

Programmets huvuddrag är:
- Ett gemensamt parkrum
Stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck ska knytas samman genom ett gemensamt, utvecklat, attraktivt parkrum -  Bergholmsparken. Parken kan bli ett sk ”stockholmsstråk” dvs enligt översiktsplanen ”ett välskött grönt samband där olika aktiviteter och funktioner koncentreras längs välanvända promenadstråk”.

- Attraktiva stråk och samband
Kopplingar och samband både inom stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck och till omgivande stadsdelar och områden som Sköndal, Kärrtorp samt till naturreservaten Nacka och Flaten ska förbättras och upplevas trygga och attraktiva, framförallt för gångtrafikanter och cyklister.

- Bebyggelseutveckling utifrån befintliga förutsättningar och kvaliteter
Stadsdelarna ska utvecklas med utgångspunkt från och hänsyn till deras respektive karaktär och förutsättningar. Ny bebyggelse planeras inom sex olika delområden, dvs Bergholmsbacken, Skarpnäcks sportfält, Gamla Tyresövägen, Skärgårdsskogen, Skarpa by och Bagarmossens centrum.

- Centrala delar ska förstärkas
Stadsdelarnas centrala delar ska förstärkas med bostäder och attraktioner som kan ge mer befolkade torg och stråk och bättre underlag för service. Bagarmossens Centrum föreslås kompletteras med fler bostäder och verksamheter och Skarpnäcks allé föreslås förstärkas genom att kopplas till nya bostäder samt sim- och sporthall i väster och bostäder, stadspark och ny gång- och cykelbro mot Flaten i öster.

Öppet hus kommer hållas i området 13-16 november. Stadens dialogpaviljong kommer stå uppställd.
- Brandparken mitt emot Skarpnäcks tunnelbana: fredag 13 november kl. 15-19 och lördag 14 november kl. 11-15.
- Bagarmossens centrum bredvid ”tårtan”: söndag 15 november kl. 11-15 och måndag 16 november kl. 15-19

Förslaget visas upp i Fyrkanten i Tekniska nämnd¬huset, Fleminggatan4, på biblioteket i Bagar¬mossen och Skarpnäcks kulturhus. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 13 december 2015 till:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
Ange diarienummer 2014-12380

Senast uppdaterad 2 november 2015