Start-PM godkänt för 470 lägenheter och två förskolor i Fader Bergström, Axelsberg

Publicerad
22 februari 2016 11:32
Ämne
Axelsberg-Örnsberg

Den 4 februari 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden start-PM för Fader Bergström. Projektet omfattar ca 470 lägenheter vid kvarteret Fader Bergström i västra delen av Axelsberg. Utöver bostäder ingår en fristående förskola på åtta avdelningar samt en förskola med fyra avdelningar i ett av bostadshusen.

fader bergström översiktskarta

Illustrationsplan med föreslagen ny struktur. Hushöjder är redovisade med latinska siffror. Orange streckad linje markerar huvudgångstråken i området, huvudsakligen i befintliga lägen. Mörkgröna träd med större cirklar är befintliga träd som är möjliga att spara med föreslagen struktur. Illustration Grontmij.

Marken ägs till största delen av Stockholms stad, en mindre del som ägs av Rikshem. Planområdet är markanvisat till fyra byggherrar: Skanska ca 230 lägenheter, Ikano ca 70 lgh, Lennart Ericsson ca 70 lgh och en av förskolorna samt Turako för den fristående förskolan. Utöver detta planerar Rikshem för ca 100 lägenheter inom egen fastighet.

Nämnden beslutade att påbörja planarbetet med ett antal tilläggspunkter:

  • En större stadsmässighet efterfrågas med exempelvis kvartersstruktur eller lameller med goda möjligheter till verksamheter i bottenvåning då området ligger
    i anslutning till centrum.
  • Förskolan i planområdets västra del bör gestaltningsmässigt ges särskild omsorg.
  • Det bör prövas om förskolan kan flyttas österut för att ge mer plats åt det gröna stråket norr och väster om planområdet.
  • Intrånget i grönmarken ska ske hänsynsfullt. Intrång i naturmark ska kompenseras inom eller utanför planområdet.

Senast uppdaterad 22 februari 2016