Tydliggörande kring Midsommarkransens skola vid brandstationen

Publicerad
18 december 2015 14:46
Ämne
Aspudden-Midsommarkransen

Det pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra en ny skola för cirka 900 elever i Midsommarkransen, på tomten där den före detta Hägerstens brandstation ligger. Förslaget var på samråd 8 juli till 13 september 2015. Öppet hus i brandstationen genomfördes 25 augusti.

brandstationen brandstegen skola

En första preliminär tidplan för detaljplanen beskrevs i Start-PM som beslutades politiskt i december 2014. Då planerades samråd andra kvartalet 2015, granskning första kvartalet 2016 och antagande i stadsbyggnadsnämnden andra kvartalet 2016. Denna tidplan har varit grunden för detaljplanearbetet och i bedömningen att skolan är klar till hösten 2020. Till följd av inkomna synpunkter under samrådet bedöms nu detaljplanen antas under tredje kvartalet 2016. Planerad inflytt i skolan kvartstår till hösten 2020. Det tidigare årtal som skrivits om i media bygger på antaganden innan Start-PM och tidplan för detaljplanen togs fram.

Att bygga en skola är en process med många inblandade och samarbeten inom staden. När detaljplanen vunnit laga kraft (utan överklagan sker detta cirka en månad efter att den antagits) fortsätter arbetet med att bygga själva skolan. När detaljplanen vunnit laga kraft kan även parken och gatorna byggas om. Ombyggnad av gatorna krävs för att skapa en trafiksäker miljö kring skolan och parken behöver byggas om då delar av den kommer att bli skolgård. Det planeras även för ett antal bostäder mitt emot skolan. Arbetet med parken, gatorna och bostäderna har inte påverkat tidplanen i arbetet som pågått hittills och uppskattas inte heller påverka tidplanen framöver.

Senast uppdaterad 18 december 2015