Start-PM för skola och lägenheter godkänd av stadsbyggnadsnänmden

Publicerad
12 december 2014 09:30
Ämne
Aspudden-Midsommarkransen

Stadsbyggnadsnämnden har tagit beslut om Start-PM för planläggning av skola och ca 40 lägenheter i Midsommarkransen. Skolan planeras i fd Hägerstens brandstation och delar av intilliggande park och lägenheterna planeras mittemot i korsningen Bäckvägen och Tellusborgsvägen.

/PageFiles/967354/planarbete brandstegen_webb.jpg

Planområdet ingår i Program för Aspudden och Midsommarkransen från april 2013, och omfattar Brandstegen 1 och del av Midsommarkransen 1:1. Planarbetet syftar till att möjliggöra en ny skola för ca 900 elever på fastigheten Brandstegen 1 (fd Hägerstens brandstation) samt delar av bakomliggande parkmark (Enbacken). Syftet är även att möjliggöra ny bostadsbebyggelse innehållande ca 40 lägenheter nordost om korsningen Bäckvägen/Tellusborgsvägen. I projektet ingår även ombyggnad av delar av Tellusborgsvägen och Bäckvägen, samt korsningen Tellusborsvägen/Bäckvägen för att skapa trafiksäkra och stadsmässiga gator.

Planens genomförande förutsätter att delar av brandstationens byggnader rivs. Det kommunala intresset att anlägga en skola väger tyngre än värdet att spara samtliga brandstationens byggnader. Del av Enbacken (bakomliggande parkmark) behöver tas i anspråk för att tillgodose behovet av skolgård, under förutsättning att parken och skolgården bildar ett sammanhängande rum och att ytorna för park och skolgård kan samnyttjas.

Senast uppdaterad 1 april 2015