Markanvisning för skola och förskola till SISAB

Publicerad
6 september 2013 10:38
Ämne
Aspudden-Midsommarkransen

Den 29 augusti tog exploateringsnämnden beslut om att anvisa mark för skola och förskola i Midsommarkransen till SISAB. Det är de första markanvisningarna inom ramen för det godkända programmet för Aspudden och Midsommarkransen.

Den anvisade marken för skola är inom fastigheten Brandstegen 1 (fd Hägerstens brandstation) och intilliggande park- och gatumark. På parkmarken står idag en tillfällig förskola med åtta avdelningar. Vagnhallsbyggnaden i den fd brandstationen kommer att bevaras och övriga byggnader rivas.

Den nya skolan som planeras är en grundskola med plats för 800-900 elever. Nordost om kvarteret Brandstegen, på andra sidan Bäckvägen, finns ett område som i programmet för Aspudden och Midsommarkransen pekats ut som lämpligt för bostadsbebyggelse. Uppskattningsvis bedöms ca 40 lägenheter i 4-5 våningar kunna uppföras på platsen. Eftersom både skolan och bostadsbebyggelsen påverkar utformningen och läget på intilliggande gator är det lämpligt att de ingår i samma projekt och samma detaljplan.

En ny förskola vid kvarteret Fiberpennan planeras med åtta avdelningar och ersätter en tillfällig förskola med fyra avdelningar som står uppställd på platsen idag. I närheten av den nya förskolan föreslås en ny allmän lekplats. Vid kvarteret Flyttfågeln föreslås en ytterligare förskola med åtta avdelningar som ersätter en tillfällig förskola med fem avdelningar som idag står uppställd mitt i parkstråket, nära platsen som markanvisats.

Detaljplanearbetena beräknas dra igång under fjärde kvartalet år 2013. Byggstart för förskolorna beräknas kunna ske i slutet av år 2015 och de kan förhoppningsvis  tas i bruk i slutet av år 2016. Skol- och bostadsprojektet vid kvarter Brandstegen bedöms ta längre tid och byggstart och färdigställande beräknas till mitten av år 2016 respektive 2018.

Senast uppdaterad 15 juni 2015