Vision för framtidens Bolidenplan

Publicerad
16 december 2017 09:00
Ämne
Årstastråket
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Illustration över passagen under Tvärbanan mot LindeparkenIllustration av den föreslagna passagen under Tvärbanan mot Lindeparken, Landskapslaget.

I framtiden ska det vara lätt att ta sig till fots och med cykel till, från och inom Bolidenplan. Området ska bli tätare och mer stadslikt med många publika torg och platser med olika karaktär. Det ska vara en klimatanpassad stadsdel. Detta är viktiga delar av Vision för framtidens Bolidenplan som presenterades för stadsbyggnadsnämnden i december 2016.

Sedan 2015 pågår arbetet med flera detaljplaner i området runt Bolidenplan. Varje delområde ska utformas utifrån sina specifika förutsättningar men vissa strategiska frågor är gemensamma för hela området: hur ska vägarna utformas, antal förskolor och förskolornas placering, storleken och tillgången på parker och torg osv. Visionen ger riktlinjer för dessa frågor.

Lättare att ta sig till, från och inom området

En av de viktigaste delarna av visionen är att knyta samman Bolidenplan med omgivande stadsdelar, inte minst nya Slakthusområdet. Det ska bli lättare att ta sig till och från den nya stadsdelen och Bolidenplan ska bli en målpunkt i sig. Det ska också bli lättare att röra sig till fots och med cykel mellan olika platser inom området, som t.ex. parker, förskolor och affärer.

Ett pärlband av platser

I visionen ingår att skapa ett ”pärlband av platser”. När området blir tätare kommer det att finnas ett ökat behov av offentliga platser, till exempel torg och parker, med olika funktioner. Platserna måste vara väl sammankopplade med gång- och cykelstråk.

En klimatanpassad stadsdel

Bolidenplan ska vara en klimatanpassad stadsdel. Det innebär att bebyggelsen ska tåla kraftiga skyfall och att grönska ska användas för att ge ett behagligare mikroklimat vid värmeböljor. Växtlighet kan även minska effekterna av buller och förekomsten av luftpartiklar.

Dialog

Inom varje detaljplan kommer det att hållas samråd där allmänheten och sakägare får möjlighet att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad 12 december 2016