Fortsatt inriktning för parken och den första bebyggelseetappen

Publicerad
13 juni 2013 13:16
Ämne
Årstafältet
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Den 13 juni tog Stadsbyggnadsnämnden ställning till den fortsatta inriktningen för parken och den första bebyggelseetappen (Valla 1) på Årstafältet. Stadsbyggnadskontoret tackar allmänheten för alla inkomna synpunkter och för det stora intresset under de samrådsmöten som hållits i både Årsta och Östberga. Läs gärna mer om genomförda dialoger i projektet.

I den första bebyggelseetappen planeras 950 lägenheter (varav 124 studentlägenheter och 13 stadsradhus), lokaler och förskolor. Förslaget bidrar till att utveckla Årstafältet till en attraktiv, levande och varierad stadsdel som kopplar samman Årsta och Östberga. Årstafältet vävs samman med Valla gärde – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre. Bebyggelsen har en stor variation i typ, höjd, form och stil och utformas med inspiration av Årsta centrums material- och färgrikedom och Valla gärdes höjdskillnader. Tillsammans skapar den gamla och den nya bebyggelsen en vågad och varierad stadssiluett mot parken.

Parken blir hjärtat i den nya stadsdelen, och utformas både som lokal samlingsplats och målpunkt för besökare från andra delar av staden. Närmast bebyggelsen planeras varierade ytor för lek, spontanidrott, umgänge och promenader för både gamla och unga. Göta landsväg är en unik vägrest av Stockholms historiska entré söderifrån och kommer att lyftas fram som ett centralt motiv i parken. Dagvattendammen och Valla å utvidgas och blir ett viktigt inslag i parken. Kolonilottsområdet och det nya kulturrummet längs Huddingevägen bidrar till att göra parkens södra delar till en målpunkt i parken. Framkomligheten för cyklister förbättras i parken genom att lokala cykelstråk kopplas samman med pendlingsstråken mot Gullmarsplan, Årstabron och Älvsjö.

Projektet har även fått i uppdrag att utreda om ytan söder om Östbergavägen är lämplig att ianspråkta för idrottsändamål/golf.

Senast uppdaterad 17 juli 2015