Bällstavägen vid Annedal rustas upp

Publicerad
8 februari 2016 13:08
Ämne
Bromma, Annedal
Områden
Bromma

Flygbild över Bällstavägen

Bällstavägen i höjd med Annedal rustas upp med ny gång- och cykelbana, fler övergångsställen nya busshållplatser.  Åtgärderna ska bidra till att fler ska välja att gå och cykla. Satsningen är naturlig del i framväxten av Annedal och bidrar till att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och tillgängligheten i området.

Följande åtgärder planeras:
• Ny gång- och cykelbana på båda sidor om Bällstavägen, som knyter an till cykelpendlingsstråket mellan Islandstorget och Sundbyberg
• Signalreglerade övergångsställen på Bällstavägen vid Mariehällstorget och på båda sidor om Dartanjangs gata och Tappvägen
• Upprustning av befintliga busshållsplatser
• Dubbla körfält för att skapa bättre framkomlighet för busstrafik vid korsningarna Bällstavägen-Dartanjangs gata och Bällstavägen-Tappvägen

Beslutet togs vid trafiknämndens möte den 4 februari 2016. Arbetena beräknas att utföras under 2016.

Senast uppdaterad 8 februari 2016