Samrådsmöte 13 februari om etapp 3

Publicerad
22 januari 2013 14:05
Ämne
Älvsjö centrum

Den 13 februari kl. 18-20 hålls ett samrådsmöte för Älvsjö centrum etapp 3 i form av "öppet hus" på medborgarkontoret i Älvsjö stadsdelförvaltning, Älvsjö stationsplan 11.

Välkommen för utbyte av information och synpunkter kring etapp 3, Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga, Dp 2012-02540-54. Planförslaget utgör den sista etappen av stadsutvecklingsområdet Centrala Älvsjö. Exploateringskontoret har nu markanvisat aktuellt område till nya byggherrar, NCC och Botrygg. Planförslagets huvuddrag är fortfarande i stort detsamma, men då detaljplanen varit vilande länge och nya förslag på byggnation inkommit gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att planprocessen behöver tas om.

Inom planområdet föreslås ett kvarter med bostäder i fem till sex våningar med ca 120 lägenheter samt ett kvarter med hotell/kontor om ca 16 våningar med ca 200 rum. Kvarteren har lokaler i bottenvåning mot allmän gata och parkering sker i garage samt på kvartersgata mot järnvägen. Husen ska utformas för att klara störningar från trafik och ges en modern gestaltning, som bidrar till den nya stadsmiljö som nu byggs i Älvsjö centrum.

Planförslaget visas under tiden 21 januari-1 mars 2013 i FYRKANTEN på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, under huset ordinarie öppettider. Planförslaget visas även på Älvsjö stadsdelförvaltnings medborgarkontor, samt på Stadsbyggnadskontorets webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen. Ange diarienummer 2012-02540-54. Synpunkterna ska senast 2013-03-01 ha inkommit till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm, eller per e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.

Senast uppdaterad 17 juli 2015