Resultaten klara för Älvsjö Örbys dialog- och visionsarbete

Publicerad
28 september 2015 10:00
Ämne
Älvsjö Örby

Under våren 2015 genomfördes en dialog med människor som bor, arbetar, studerar och vistas i områdena Älvsjö och Örby, och närliggande Hagsätra och Örby slott. Syftet var att i ett tidigt skede kartlägga och förstå platsens förutsättningar och sociala kvaliteter med hjälp av de som använder området idag.

Dialogarbetet omfattande intervjuer, fokusgrupper och workshops med både allmänhet, föreningar, näringsliv och berörda förvaltningar inom Stockholms stad och närliggande kommuner. Totalt deltog ca 165 personer på möten eller genom att svara på frågor direkt ute på plats. Intervjuer genomfördes i Älvsjö, Örby, Hagsätra, Tullinge och Hammarby Sjöstad. Prioriterade grupper var barn, ungdomar och unga vuxna som ofta är underrepresenterade på samråd och andra möten om stadsutveckling. Tack alla ni som deltog!

Dialog- och visionsarbetet har resulterat i två rapporter som kommer utgöra underlag i det fortsatta arbetet med programförslaget.

Ett utdrag ur rapporten: ”Aktiv stad med möjligheter – för alla. År 2014 är Älvsjö Örby en sprudlande stadsdel som skapar engagemang och gemenskap. En stadsdel som attraherar både näringsliv- och föreningsliv och som ger god service till medborgarna. En stad till och för alla.”

Dialog- och visionsprocess Älvsjö Örby

Senast uppdaterad 28 september 2015