Start-PM för detaljplan 3 godkänd

Publicerad
21 januari 2015 14:39
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 januari att godkänna Start-PM för del av Kabelverket 8 och del av Solberga 2:1, kallat detaljplan 3 för programmet Älvsjö Kabelverket.

Beslutet innebär att processen med detaljplan för området kan påbörjas. Större delen av planområdet utgörs av tidigare industri- och kvartersområde. Detaljplanen ska prova omfattning, utformning och placering av bebyggelse, främst bostäder. Totalt planeras ca 500 bostäder, lokaler i bottenvåning och förskola. Dessutom ska planen säkerställa hänsyn till och bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, samt möjliggöra en park och ett grönt stråk mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

Planarbetet kommer ske i samråd med JM. Den nya bebyggelsen närmast Älvsjövägen kan komma att överlåtas till JM. Övrig ny bebyggelse inom planområdet, kommer på sikt att ägas av Familjebostäder.

Senast uppdaterad 17 juli 2015