Samrådsredogörelse för Sandaletten beslutad av stadsbyggnadsnämnden

Publicerad
16 april 2015 08:43
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 14 april att godkänna samrådsredogörelsen för detaljplan till Sandaletten, inom Älvsjö Kabelverket. Samtidigt redovisades plansamråd och ställningstagande inför granskning.

Sandaletten illustration område

Detaljplanen för Sandaletten var på samråd under tiden 2014-12-03 till 2015-01-23 och presenterades på ett öppet hus den 16 december på medborgarkontoret i Älvsjö.

Förslaget innebär att Älvsjö förtätas i ett kollektivtrafiknära läge som dessutom har Solbergaskogen i sin omedelbara närhet. Det bidrar även till att stärka centrum med både bostäder och lokaler för centrum- och förskoleverksamhet.

Under samrådet har ett 30-tal yttranden kommit in varav några med flera namnunderskrifter. Flera remissinstanser och sakägare är positiva till att förslaget skapar nya bostäder nära centrum och nära kollektivtrafik i Älvsjö. De är även positiva till att redan ianspråktagen mark exploateras samt att tillgängligheten till Solbergaskogen ökar. Några remissinstanser framför tveksamhet inför den höga exploateringen intill Solbergaskogen, medan andra menar att den höga ex-ploateringen och den stadsmässiga utformningen är motiverad i området med ett kollektivtrafiknära läge och omgivande storskalig kontors- och industribebyggelse. Flera sakägare inom Prästgårdshagen 1 och deras kollektivförening motsätter sig placeringen av de föreslagna studentbostäderna och vill att det omlokaliseras. Övriga synpunkter som inkom rörde främst fornlämningar, påverkan på Solbergaskogens bryn, angöring till förskolan, buller, dagvatten, gestaltning och Kavlis transporter samt hållbart förhållningssätt till befintlig bebyggelse.

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet kommer följande frågor att studeras vidare:

 • Förslagets påverkan på fornlämningarna och en eventuell justering av plangräns
 • Skuggans påverkan på Solbergaskogens brynmiljö
 • Angöring och parkering vid den nya förskolan
 • Framkomlighet för Kavlis transporter
 • Samordning teknisk försörjning samt räddningstjänst
 • Påverkan av industribuller på kvarter 13
 • Påverkan av trafikbuller på kvarter14
 • Gestaltning av den nya bebyggelsen,
 • Höjd och volym för kvarter 14
 • Provtagning av markluft och markradon
 • Dagvattenutredning utvecklas gällande föreslagna riktlinjer för MKN, avrinningsområden, indelning av vattenförekomster och åtgärder för att minska utsläppen av fosfor och kväve.

Senast uppdaterad 17 juli 2015