Redovisning av plansamråd för Kämpetorps skola godkänd

Publicerad
29 september 2015 16:44
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Stadsbyggnadsnämnden godkände redovisningen av plansamrådet för  Kämpetorps skola och bollplan (Medaljongen 3 mm) den 24 september.

/PageFiles/1063968/Flybild från Väster_webb.jpg

Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av Kämpetorpsskolan till en F-9 skola med ca 1000 elever, nybyggnad av en matsal, nybyggnad av en friliggande förskola om sex avdelningar samt uppförande av en ny byggnad med två idrottshallar i anslutning till en ny bollplan.

Planförslaget sändes ut på samråd 2015-04-28- 2015-06-09. Under samrådet har 27 yttranden inkommit. Flertalet remissinstanser är positiva till planförslaget men framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller hantering av dagvatten, rasrisk, avsaknaden av p-platser till idrottsanläggningar, trafiksituationen och skolbyggnadernas utformning och placering, dess negativa påverkan på Solbergaskogen som en nyckelbiotop samt Kämpetorpsskolans kulturhistoriska värde. Boende oroar sig för en ökad trafik vid lämning och hämtning av barn och vill se en reglering av trafik (begränsning) vid korsningen Juvelerarvägen och Nippervägen. Solberga Bollklubb önskar en större bollplan.

Senast uppdaterad 29 september 2015