Älvsjövägen/Kabelverket 11 på samråd

Publicerad
11 maj 2016 08:00
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Den sista etappen inom Älvsjö Kabelverket är på samråd den 11 maj till 22 juni. Detaljplanen omfattar ca 660 bostäder av totalt ca 1 800, samt en förskola och ny park. Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas den 1 juni mellan kl. 17.00 – 19.00 på Älvsjö stadsdelförvaltning, Älvsjö stationsplan 21.

älvsjö kabelverket

Visionsbild över planförslaget Älvsjövägen/centrala delar. Illustration: AIX arkitekter.

De 660 bostäderna består av 430 hyreslägenheter, 86 studentlägenheter och 146 bostadsrätter. Planförslaget ska möjliggöra lokaler för centrumändamål, ny förskola samt ett parkeringshus. Det omfattar även nya parker samt ett nytt allmänt grönt stråk som förbättrar kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen. 

Älvsjövägen Kabelverket
 

Vy från norr med gångfartsgatan och kvartersplatsen. Illustration: AIX Arkitekter.

Området har tidigare varit stängt för allmänheten och använts för industriändamål. Förslaget innebär att alla utom två byggnader inom fastigheten Kabelverket 11 rivs. De kvarvarande kulturhistorisk värdefulla byggnaderna bevaras. Målet är att skapa en tilltalande boendemiljö med modern, tät och stadsmässig karaktär där bostäder och verksamheter samverkar och en levande boendemiljö skapas.  Området får en tydlig identitet när de nya bostadshusen gestaltas med ett medvetet förhållningssätt till kulturhistoriskt värdefulla byggnader och det industriella arvet.
 

Älvsjövägen Kabelverket

Fotomontage med flygvy över området. Illustration: Stockholms stad.

Tidplan

  • Samråd, 11 maj – 22 juni 2016
  • Samrådsmöte i form av öppet hus, 1 juni mellan kl. 17.00 – 19.00 på Älvsjö stadsdelförvaltning, Älvsjö stationsplan 21
  • Samrådsredovisning, ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden, tredje kvartalet, 2016
  • Granskning, fjärde kvartalet, 2016
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, första kvartalet, 2017

Förslagen ställs ut i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 och på Älvsjö stadsdelsförvaltning, Älvsjö stationsgata 21 under ordinarie öppettider.

Synpunkter på förslagen lämnas skriftligen senast 22 juni per post till: Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm, eller per e-post till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Ange ärendets diarienummer (Dnr 2014-19688) i rubriken.

Senast uppdaterad 11 maj 2016